26.10.2019

Съобщение

Актуална таблица/матрица/ за СИК на територията на община Петрич.

АКТУАЛНО!!!

11.11.2019

Съобщение

Последващата след 11.11.2019 г. кореспондеция с ОИК - Петрич се осъществява,както пред имейл [email protected], така и чрез адресиране на писма и докумети до адрес: гр. Петрич, ул. "Цар БорисIII"24, ет. 4 за ОИК, същите следва да се оставят на деловодството на общинска администрация и следва да бъдат предавани на Председателя на ОИК - Петрич.

Може да осъществите контакт с ОИК на телефонен номер +359 878918693, на който отговаря г-жа Зорница Авгинова - Председател на ОИК Петрич.

22.10.2019

Съобщение

Г Р А Ф И К

 

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ  НА БЮЛЕТИНИ, ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ,  НАСРОЧЕНИ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 г.

ОТ С И К  НА  26 ОКТОМВРИ 2019 Г. И ТЯХНОТО ТРАНСПОРТИРАНЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЕТРИЧ (УЛ.“ЦАР БОРИС III“, №24, ГР. ПЕТРИЧ)

 

 

Час

Населено място/СИК №

 

 

12:00

1. Зойчене (013300077); Вишлене (013300078);

 

 

2. Струмешница (013300076); Боровичене (013300070); Долна Крушица (013300071); Гега (013300072); Чурилово (103300075); Кукурахцево (013300074);

Баскалци (01330073);

 

 

12:30

3. Мендово (013300069); Долна Рибница (013300067); Право Бърдо (013300079); Чуричене (013300068);

 

 

13:00

4. Беласица (013300083, 013300084); Коларово (013300085, 013300086, 013300087); Самуилово (013300088); Камена (013300089); Яворница (013300090);

Ключ (013300091, 013300092); Скрът (013300093, 013300094); Габрене (013300095);

 

 

13:30

5.  Първомай (013300060, 013300061, 013300062, 013300063; 013300064);

Кавракирово (013300065, 013300066); Михнево (013300057, 013300058);

Кърналово (013300052, 013300053); Старчево (013300056); Рибник (013300059); Рупите (013300054, 013300055);

 

 

14:00

6. Дреново (013300082); Яково (013300080); Драгуш (013300081);

 

 

14:30

 

7. Ръждак (013300040); Митино (013300039); Дрангово (013300037); Тополница (013300038); Марино поле (013300050); Долно Спанчово (013300049); Чучулигово (013300051); Кулата (013300047, 013300048);

 

 

 

8. Марикостиново (013300041, 013300042);Ген.Тодоров (013300046);

Ново Кономлади (013300045); Капатово (013300044); Кромидово (013300043).

 

 

15.00

9. Град Петрич (013300001...013300036; 013300097); ПСИК (013300096)

 

 

 

 

ВАЖНО!

 

БЮЛЕТИНИТЕ И ДРУГИТЕ ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ СЕ ПРЕДАВАТ ОТ ОПРЕДЕЛЕН

С РЕШЕНИЕ НА ОИК ЧЛЕН И ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ,

ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА, НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СИК В ПРИСЪСТВИЕТО НА ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВЕ НА СИК!

 

ПРОТОКОЛИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА СЕ ПОДПИСВАТ

ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СИК /ПРИ ОТСЪСТВИЕ ОТ ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ИЛИ СЕКРЕТАРЯ/!

 

 

ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА КАТО РЪКОВОДСТВО И ЧЛЕНОВЕ  НА СИК СЪЩИТЕ НОСЯТ НАКАЗАТЕЛНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС!

14.10.2019

График за обучение на СИК в община Петрич

№ СИК

Дата и час

Място на обучение

013300001 до СИК  013300036 град Пертич

СИК 013300040 село Ръжак

СИК 013300037 село Дрангово

СИК 013300039 село Митино

СИК 013300054 и 013300055 село Рупите

17.10.2019 г. от 18.30 часа

 

Зала 1 в Общинска администрация Петрич /залата на партера/

 

СИК 013300041 до 013300051

17.10.2019 г. от 18.30 часа

Читалище село Марикостиново

СИК 013300052 до 013300082

18.10.2019 г.  от 18.30 часа

Читалище село Първомай

СИК 013300083 до 013300095

18.10.2019 г. от 18.30 часа

Заседателна зала на Природен парк "Беласица"

09.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Петрич уведомява, че са изготвени с подпис и печат поименни удостоверения за всички кандидати за кметове на община, общински съветници и кметове на кметства.

Удостоверенията могат да бъдат получени от представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети.

09.10.2019

Съобщение във връзка с регистрация на застъпници

Електронната форма, необходима за регистрация на застъпници, изтеглете от тук. Информация за процедурата по регистрация е налична в Решение на ЦИК № 1080-МИ/12.09.2019 /https://www.cik.bg/bg/decisions/1080/2019-09-12/

09.10.2019

Съобщение за регистрация на представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

Съгласно Решение 1080-МИ/12.09.2019 г. всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

08.10.2019

Образци на бюлетини

 Образец на бюлетина за общински съветници 

Образец на бюлетина за кмет на Община

Образец на бюлетина за кмет на село Беласица

Образец на бюлетина за кмет на село Генерал Тодоров

Образец на бюлетина за кмет на село Габрене

Образец на бюлетина за кмет на село Долна Рибница

Образец на бюлетина за кмет на село Дрангово

Образец на бюлетина за кмет на село Кавракирово

Образец на бюлетина за кмет на село Ключ

Образец на бюлетина за кмет на село Коларово

Образец на бюлетина за кмет на село Кулата

Образец на бюлетина за кмет на село Кърналово

Образец на бюлетина за кмет на село Марикостиново

Образец на бюлетина за кмет на село Митино

Образец на бюлетина за кмет на село Михнево

Образец на бюлетина за кмет на село Първомай

Образец на бюлетина за кмет на село Рупите

Образец на бюлетина за кмет на село Самуилово

Образец на бюлетина за кмет на село Скрът

Образец на бюлетина за кмет на село Старчево

Образец на бюлетина за кмет на село Струмешница

Образец на бюлетина за кмет на село Тополница

Образец на бюлетина за кмет на село Яворница

18.09.2019

Съобщение

Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва от 17 септември до 24 септември 2019 г. включително до 17.00 часа  /всеки календарен ден/.

 1. Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

1.1. предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 62-МИ и Приложение № 63-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район/кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони/кметства се подава едно общо предложение, като се вписват районите/кметствата;

1.2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 64- МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

1.3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

1.4. кандидатът за общински съветник  -  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя декларация по образец (Приложение № 66-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

1.5. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

 2. Общинската избирателна комисия проверява и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация.

18.09.2019

Съобщение

 РЕГИСТРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ПРЕДЛОЖЕН ОТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

1. Приложение № 64 МИ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ

2. Приложение № 67 МИ - Списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат, съдържащ саморъчните подписи, имената, постоянния адрес в общината, съответно в кметството или района и ЕГН за българските граждани, а за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваване - имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и адреса на пребиваване в съответната община, район или кметство, съгласно чл. 416, ал. 2 ИК. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет. Всеки избирател може да участва само в един списък. При полагане на подписа си избирателят удостоверя своята самоличност пред член на инициативния комитет.

 Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически носител в excel формат – (чл. 416, ал. 2 ИК). файла МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

3. Приложение № 65 МИ - заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК. /Декларация по чл. 414, ал. 1, т. 6 и 7 ИК от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин/

 Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се подава лично или чрез изрично писмено упълномощено лице

18.09.2019

Указания за общинските избирателни комисии при обработване и защита на лични данни в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

14.09.2019

Съобщение

Регистрация на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18.1 от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представят в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. Изискването за представяне на предложението на технически носител в ексел формат се отнася само за регистрацията на кандидатските листи за общински съветници. 

Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител. 

Предложение рег. кандидати за ОС рег. в ОИК.

 

09.09.2019

Регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

І. Общи положения

 1. Партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия (ЦИК), може да участват в изборите за общински съветници, за кметове на общини, за кметове на райони и за кметове на кметства самостоятелно или в различни местни коалиции за всеки отделен вид избор след регистрация в съответната общинската избирателна комисия (ОИК).
 2. За участие в изборите за общински съветници и кметове може да се образуват местни коалиции, които се регистрират в ОИК.
 3. Местните коалиции се образуват само от регистрирани в ЦИК партии и коалиции.
 4. Партиите от състава на една коалиция, регистрирана в ЦИК, не може да се регистрират самостоятелно в общинската избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и за кметове. Партиите от състава на една коалиция, регистрирана в ЦИК, не може да участват поотделно извън коалицията, в която са регистрирани в ЦИК в други коалиции на територията на общината (местни коалиции).

ІІ. Правила за наименованията и абревиатурата на местна коалиция

 1. Наименованието или абревиатурата на местна коалиция съдържа само наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии или коалиции.
 2. Наименованието или абревиатурата на участващите в местната коалиция партии и коалиции може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция.
 3. Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнение на изискванията за наименование или абревиатура на местна коалиция по реда на Раздел ІV.

ІІІ. Регистрация на партии и коалиции в ОИК

 1. Партиите и коалициите в срок до 16 септември 2019 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК –Приложение № 44-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

 1. В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 1. Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 1. Общинската избирателна комисия извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г.
 2. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 16 септември 2019 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК отказва регистрация.

Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

Решението на ОИК, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд по местонахождение на съответната ОИК. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

 1. Когато съдът отмени обжалваното решение, ОИК незабавно регистрира партията/коалицията за участие в изборите за общински съветници и за кметове независимо дали срокът за регистрация (16 септември 2019 г.) е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден (24 септември 2019 г.).
 2. Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове самостоятелно, ако се е регистрирала в ЦИК в срок до 11 септември 2019 г. включително и в ОИК до 16 септември 2019 г.

ІV. Регистрация на местни коалиции в ОИК

 1. В ОИК се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) на територията на съответната община.
 2. Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.
 3. Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (40 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 11 септември 2019 г. включително.
 4. Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 45 дни преди изборния ден).
 5. Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.
 6. За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.
 7. В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 1. Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

 1. Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).
 2. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 16 септември 2019 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК отказва регистрация.

Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

Решението на ОИК, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд по местонахождение на съответната ОИК. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

 1. Когато съдът отмени обжалваното решение, ОИК незабавно регистрира местната коалиция за участие изборите за общински съветници и за кметове независимо дали срокът за регистрация (16 септември 2019 г.) е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден (24 септември 2019 г.).
 2. Промени в състава и/или наименованието на местна коалиция
 3. Промени в състава и/или наименованието на местна коалиция, настъпили след регистрацията й в ОИК, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден – 21 септември 2019 г., се извършват след подаване на заявление – Приложение № 46-МИ от изборните книжа, и представяне на решение за извършените промени. Решението трябва да отговаря на изискванията за образуване на местна коалиция.
 4. В случай че една или повече партии и/или коалиции напуснат местната коалиция, регистрацията й се запазва, ако в нея са останали най-малко две партии и/или коалиции.
 5. В случай че партия или коалиция, чието наименование или абревиатура е включено в наименованието на местната коалиция, напусне коалицията, ОИК с решението, с което извършва промяната в местната коалиция, определя тридневен срок за промяна на наименованието й.

Ако в указания срок местната коалиция изпълни указанието, промени наименованието си с решение за промяна и подаде заявление за това в ОИК, регистрацията й се запазва. Общинската избирателна комисия с решение заличава от наименованието на местната коалиция наименованието или абревиатурата на напусналите я партия или коалиция и отбелязва настъпилите промени в местната коалиция в регистъра на ОИК не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 24 септември 2019 г.

Ако в указания срок местната коалиция не изпълни указанието да промени наименованието си с решение за промяна и да подаде заявление за това в ОИК, регистрацията й се заличава.

Заличаването от наименованието на местната коалиция на напусналите я партия и/или коалиция се извършва не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 24 септември 2019 г.

 1. Промените, настъпили в състава на местна коалиция, се отбелязват в регистъра на ОИК след подаване на заявление от лицата, представляващи коалицията, не по-късно от 32 дни преди изборния ден – Приложение № 46-МИ от изборните книжа.
 2. Напусналите състава на местна коалиция, партия или коалиция не по-късно от 40 дни преди изборния ден – 16 септември 2019 г. до 17.00 часа, могат да участват в изборите самостоятелно, след като се регистрират в ОИК по реда на раздел ІІІ.
 3. Заличаване на регистрацията на партии, коалиции и местни коалиции от ОИК
 4. Регистрираните партии, коалиции и местни коалиции могат да поискат заличаване на регистрацията си за участие в съответния вид избор не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 24 септември 2019 г.
 5. Заличаването се извършва след подаване на писмено заявление – Приложение № 47-МИ от изборните книжа, от съответната партия, коалиция или местна коалиция, подписано от представляващите партията или коалицията лица.
 6. Към заявлението на коалицията, съответно местната коалиция, се прилага и решение за заличаване, подписано от лицата, представляващи партиите/коалициите от състава й или от изрично упълномощени от тях лица.

VІІ. Предоставяне на данни за банкови сметки

Общинската избирателна комисия в срок от 5 дни от регистрацията на местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове – предоставя на Сметната палата банковата им сметка, предназначена за обслужване на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 ИК. При промяна на лицата коалицията представят пред Сметната палата имената и длъжностите на новите лица в 3-дневен срок от извършване на промяната.

VІІІ. Регистри и удостоверения

 1. За всяка регистрация на партия, коалиция или местна коалиция ОИК приема отделно решение.

Решенията се вписват в регистъра на партиите и коалициите и на местните коалиции, за участие в изборите за общински съветници и за кметове (Приложения № 48-МИ и № 49-МИ от изборните книжа).

Регистрираните партии, коалиции и местни коалиции се публикуват в публичните регистри (Приложения №№ 57, 58 и 59-МИ от изборните книжа), на интернет страницата на ОИК.

 1. Общинската избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на партия (Приложение № 50-МИ от изборните книжа), удостоверение за регистрация на коалиция или местна коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове – (Приложение № 51-МИ от изборните книжа), удостоверение за промени в състава и/или наименованието на местна коалиция – (Приложение № 52-МИ от изборните книжа).
09.09.2019

Регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

І. Общи положения

 1. За участие в изборите за общински съветници и за кметове може да се създават инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници, за кметове на общини, за кметове на райони и за кметове на кметства, които се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия (ОИК).
 2. За издигане на независим кандидат за общински съветник, кмет на община, кмет на район или кмет на кметство се образува инициативен комитет в състав от трима до седем избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване (за гражданите на друга държава–членка на Европейския съюз) в населено място на територията на изборния район към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите – 26 април 2019 г. Под изборен район за избор на общински съветници, кметове на общини и райони се разбира територията на съответната община, а под изборен район за избор на кмет на кметство се разбира територията на съответното кметство.
 3. Избирателите, които участват в образуването на инициативните комитети трябва да отговарят и на следните изисквания:

- за българските граждани: да са навършили 18 години, да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

- за гражданите на държава–членка на Европейския съюз: да са навършили 18 години, да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание лишаване от свобода, да имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България и да не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са граждани.

 1. Всеки избирател може да бъде член само на един инициативен комитет за всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район или кмет на кметство).
 2. В решението за образуване на инициативния комитет се посочва:

- за издигането на кой независим кандидат се образува инициативният комитет;

- за кой вид избор (общински съветници, кмет на община, район или кмет на кметство);

- от кого се представлява инициативният комитет.

ІІ. Регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК

 1. Инициативният комитет в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в ОИК заявление за регистрация – Приложение № 53-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.
 2. В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 1. Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 1. Общинската избирателна комисия извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. – 40 дни преди изборния ден.
 2. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 16 септември 2019 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК отказва регистрация.

Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

Решението на ОИК, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд по местонахождение на съответната ОИК. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

 1. Когато съдът отмени обжалваното решение, ОИК незабавно регистрира инициативния комитет за участие изборите за общински съветници и за кметове независимо дали срокът за регистрация (16 септември 2019 г.) е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден (24 септември 2019 г.).
 2. Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в съответния вид избор не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 24 септември 2019 г.

Заличаването се извършва след подадено до ОИК писмено заявление – Приложение № 54-МИ от инициативния комитет. Заявлението се подписва и подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

Към заявлението се прилага решение на инициативния комитет, подписано от всички членове, за заличаване на регистрацията му.

ІІI. Предоставяне на данни за банкови сметки

Общинската избирателна комисия в срок от 5 дни от регистрацията на инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове – предоставя на Сметната палата банковата им сметка, предназначена за обслужване на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 ИК. При промяна на лицата на инициативният комитет представят пред Сметната палата имената и длъжностите на новите лица в 3-дневен срок от извършване на промяната.

ІV. Регистри и удостоверения

 1. Решенията за регистрация на инициативните комитети се вписват в регистъра на инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове (Приложение № 56-МИ от изборните книжа). Регистрираните инициативни комитети се публикуват в публичния регистър (Приложение № 60-МИ от изборните книжа) на интернет страницата на съответната ОИК.
 2. Общинската избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на инициативен комитет – Приложение № 61-МИ от изборните книжа.
06.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Петрич приема документи за регистрация на партии, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Приемането на документите се извършва всеки ден от 09,00 ч. до 17,00 ч. Крайният срок за приемане на документи е 16.09.2019 г. до 17.00 часа в стая 302 на Община Петрич.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 228-МИ / 17.10.2022

  относно: Прекратяване на пълномощията на Георги Иванов Тренчев, от листата на ПП ГЕРБ и обявяване за избран следващия в листата

 • № 227-МИ / 26.01.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на Пламен Димитров Чолаков, от листата на ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА и обявяване за избран следващия в листата

 • № 226-МИ / 19.11.2020

  относно: Прекратяване на пълномощията на Георги Николов Ангелски, от листата на ПП ГЕРБ и обявяване за избран следващия в листата

всички решения